نام شرکت
ایران
رتبه رضایت مشتریان
3
سهم از بازار
43
مراکز پرداخت خسارت
63
نام شرکت
رازی
رتبه رضایت مشتریان
4
سهم از بازار
3
مراکز پرداخت خسارت
50
نام شرکت
البرز
رتبه رضایت مشتریان
12
سهم از بازار
4
مراکز پرداخت خسارت
42
نام شرکت
آسیا
رتبه رضایت مشتریان
1
سهم از بازار
11
مراکز پرداخت خسارت
74
نام شرکت
پارسیان
رتبه رضایت مشتریان
7
سهم از بازار
5
مراکز پرداخت خسارت
41
نام شرکت
پاسارگاد
رتبه رضایت مشتریان
24
سهم از بازار
25
مراکز پرداخت خسارت
90
نام شرکت
دانا
رتبه رضایت مشتریان
2
سهم از بازار
7.8
مراکز پرداخت خسارت
73
نام شرکت
ملت
رتبه رضایت مشتریان
7
سهم از بازار
7.8
مراکز پرداخت خسارت
23
نام شرکت
کارآفرین
رتبه رضایت مشتریان
6
سهم از بازار
2.9
مراکز پرداخت خسارت
60
نام شرکت
سینا
رتبه رضایت مشتریان
10
سهم از بازار
1.9
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
دی
رتبه رضایت مشتریان
13
سهم از بازار
4.1
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
نوین
رتبه رضایت مشتریان
11
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
ما
رتبه رضایت مشتریان
18
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
سرمد
رتبه رضایت مشتریان
17
سهم از بازار
0.7
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
میهن
رتبه رضایت مشتریان
14
سهم از بازار
0.5
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
کوثر
رتبه رضایت مشتریان
14
سهم از بازار
3.6
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
آرمان
رتبه رضایت مشتریان
19
سهم از بازار
0.8
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
تجارت نو
رتبه رضایت مشتریان
19
سهم از بازار
0.2
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
حکمت
رتبه رضایت مشتریان
19
سهم از بازار
0.2
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
تعاون
رتبه رضایت مشتریان
18
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
سامان
رتبه رضایت مشتریان
18
سهم از بازار
3
مراکز پرداخت خسارت
36
هفت روز هفته ، ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگوی شما هستیم | شماره تماس : 09122000354